You are currently viewing Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego
Law gavel on white.

Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego

Od dnia 1 września 2019 r., mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zostanie ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży (do 200 tys. zł rocznie).

Z tego zwolnienia nie będą mogli korzystać podatnicy, bez względu na wysokość sprzedaży, gdy prowadzą sklepy internetowe m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami, sprzętem gospodarstwa domowego. Zgodnie
z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zwolnienie to nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy następujących towarów,
w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieskalsyfikowanych (PKWiU 28).

Brak zastosowania zwolnienia dotyczyć będzie również sklepów stacjonarnych sprzedających części samochodowe (PKWiU 45.3)
i do motocykli (PKWiU 45.4). Ze zwolnienia nie skorzystają także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oznacza to obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji zasadniczo
do 31 sierpnia 2019 r.