You are currently viewing Koszty uzyskania przychodów od 1.01.2019 do 31.12.2019
Law gavel on white.

Koszty uzyskania przychodów od 1.01.2019 do 31.12.2019

1) Koszty pracownicze w 2019 r.

Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
za 2019 r.
od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.
od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 zł 250 zł nie więcej niż
1.751,25 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków
111,25 zł
z każdego z tych
stosunków
250 zł
łącznie nie więcej
niż
2.626,54 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 zł 300 zł łącznie nie więcej niż
2.151,54 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków
139,06 zł
z każdego z tych stosunków
300 zł
łącznie nie więcej niż
3.226,92 zł

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835).

Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów podane w pkt 1 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 updof).

2) Ograniczenie 50% kosztów

Lp. Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit 50% kosztów
uzyskania przychodów
1 zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 85.528 zł
2 opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
3 korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

a)    działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

b)    działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

c)    produkcji audialnej i audiowizualnej;

d)    działalności publicystycznej;

e)    działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

f)     działalności konserwatorskiej;

g)    prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

h)    działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:

  • zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź
  • limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 85.528 zł.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a-10a updof.