Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich firm poszukujących fachowej obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, pomocy
w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze działania obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów dla przedsiębiorców rozliczających się metodą Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • sprawozdawczość finansową i podatkową,
 • usługi kadrowo-płacowe.

Księgi Rachunkowe

 • ewidencja dowodów księgowych według obowiązującego w firmie planu kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wyników finansowych za poszczególne okresy rozliczeniowe
  oraz zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatku dochodowego,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych na dzień bilansowy,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi,
 • generowanie i wysyłka jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczenie roczne działalności gospodarczej,
 • reprezentacja w trakcie kontroli przed organami podatkowymi oraz skarbowymi,
 • generowanie i wysyłka jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

 • kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • bieżąca ewidencja przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, oraz deklaracji podatku od towarów i usług,
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego,
 • współuczestnictwo i reprezentacja podatnika przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie list płac dla z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie informacji dla ZUS w przypadku wystąpienia zwolnień lekarskich, tzw. zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, z tytułu choroby lub macierzyństwa,
 • sporządzanie i wysyłka miesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA) z tytułu naliczonych i potrąconych składek,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów-zleceń,
 • przygotowanie zaświadczeń dla pracowników o wysokości dochodów,
 • przygotowanie korespondencji związanej z funkcjonującym stosunkiem pracy i należnościami z tego tytułu w przypadkach takiego żądania ze strony organów podatkowych, komorników sądowych itp.,
 • opracowanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach
  na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-11 dla pracowników
  i urzędów skarbowych,
 • rozliczenia roczne podatku pracownikom (PIT-40), którzy
  w ustawowym terminie złożą stosowny wniosek pracodawcy,
 • sporządzanie rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od dokonanych wypłat wynagrodzeń dla urzędu skarbowego,
 • przygotowanie świadectw pracy dla zwalnianych pracowników na podstawie informacji źródłowych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin do/z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rejestracja zmian danych identyfikacyjnych osób zgłoszonych przy wykorzystaniu Programu Płatnika.